Diosdado Toledano. Impulsor de la RGC

NOTA DE PREMSA
La Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania reunida avui divendres 12 de maig a les 17 hores, al local del Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya, després de conèixer la redacció final del preacord assolit entre la Conselleria de Treball, afers socials i famílies i l'equip negociador de la Comissió Promotora, valora positivament el preacord, i acorda la seva ratificació per unanimitat.


La signatura del document d'acord, s'efectuarà en l'acte convocat el dilluns 15 de maig a les 11 hores al local del Departament de Treball, afers socials i famílies en Passeig Taulat nº 266, 2a planta.


La Comissió Promotora acorda realitzar les gestions necessàries perquè aquest acord es traslladi a la redacció de la proposta de llei, i agilitzar la seva tramitació, perquè la proposta de llei sigui aprovada en el termini més breu possible en el Ple del Parlament.


Barcelona 12 maig 2017


Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

(versión en castellano)


NOTA DE PRENSA


La Comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía reunida hoy viernes 12 de mayo a las 17 horas, en el local del Colegio oficial de trabajo Social de Catalunya, tras conocer el redactado final del preacuerdo alcanzado entre la Consejería de Trabajo, asuntos sociales y familias y el equipo negociador de la Comisión Promotora, valora positivamente dicho preacuerdo, y acuerda su ratificación por unanimidad.


La firma del documento de acuerdo, se efectuará en el acto convocado el lunes 15 de mayo a las 11 horas en el local del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias en Paseo Taulat nº 266, 2ª Planta.


La Comisión Promotora acuerda realizar las gestiones necesarias para que dicho acuerdo se traslade a la redacción de la propuesta de ley, y agilizar su tramitación, para que la propuesta de ley sea aprobada en el plazo más breve posible en el Pleno del Parlament.


Barcelona 12 de mayo 2017


Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

Video

.

Esdeveniments